Microsoft will reportedly bring Android apps to Windows 10


While you could run selected Android apps on your laptop/computer on Windows 10 through the Your Phone app, not all are able to run “natively”. …Microsoft will reportedly bring Android apps to Windows 10

Các phiên bản của Windows 10


Windows 10 có tám phiên bản (không bao gồm bốn phiên bản "N"), với nhiều tính năng và phần cứng làm việc khác nhau.[1] [2] Mục lục 1 Các phiên bản 1.1 Các phiên bản N và KN1.2 Phiên bản IoT1.3 Nâng cấp miễn phí 2 So sánh3 Xem thêm4 Ghi chú5 Tham khảo Các … Continue reading Các phiên bản của Windows 10

Windows 10 20H1 will make the Bluetooth pairing process faster


Windows 10 20H1 will make the Bluetooth pairing process faster — Read on http://www.slashgear.com/windows-10-20h1-will-make-the-bluetooth-pairing-process-faster-20592398/