Sức Mạnh Của Người Hướng Nội


 

Trích trong phần kết luận của quyển sách:  “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking” của  Susan Cain

Tên tiếng Việt : “Sức Mạnh Của Người Hướng Nội”

 


Xã hội của chúng ta chỉ tôn vinh và đề cao cách sống hướng ngoại, coi đó là chuẩn mực đạo đức. Chúng ta ngăn cản, kiềm chế con người trong hành trình khai phá cõi nội tâm, hành trình kiếm tìm một trọng tâm thực sự bên trong mình. Do đó, chúng ta tự đánh mất trọng tâm của mình, và rồi lại phải bỏ công kiếm tìm nó một lần nữa.

— ANAÏS NIN