Thời gian có thực sự trôi?


Các định luật vật lý dẫn tới hệ quả rằng sự trôi đi của thời gian là một ảo giác. Để tránh khỏi kết luận này, chúng ta có thể phải xem xét lại sự tồn tại của những con số có độ chính xác vô hạn. Thật lạ làm sao, mặc dù chúng ta … Continue reading Thời gian có thực sự trôi?

GmbH là gì ? Công ty Gmbh giới hạn pháp lý


GmbH: noun [ S ] BUSINESS specialized UK /ˌdʒiː.em.biːˈeɪtʃ/ US /ˌdʒiː.em.biːˈeɪtʃ/ abbreviation for Gesellschaft mit beschränkter Haftung: a legalform of company in German-speaking countries that is similar to limitedcompanies in other countries https://youtu.be/bDYQ-BTw1DE Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (phát âm [gəˈzɛlʃaft mɪt bəˈʃʁɛŋktɐ ˈhaftʊŋ], viết tắt là GmbH [geː ʔɛm beː haː], cũng được gọi là GesmbHhay Ges.m.b.H. tại Áo), … Continue reading GmbH là gì ? Công ty Gmbh giới hạn pháp lý