11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest hoặc tuyển dụng Pen-tester


Checklist 11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest hoặc tuyển dụng Pen-tester Pentest (Penetration Testing – Kiểm thử xâm nhập) là một phần quan trọng trong việc củng cố và duy trì an ninh mạng của mỗi doanh nghiệp. Bằng cách “hack vào một hệ thống”, các chuyên gia kiểm thử … Continue reading 11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest hoặc tuyển dụng Pen-tester