Nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc


Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc Theo Giám đốc McCourt, khoảng 2/3 sân số thế giới sẽ thiếu nước ngọt vào năm 2025. Thị trường kỳ hạn (bán hàng cho tương lai) vốn chẳng có … Continue reading Nước ngọt trở thành hàng hóa giao dịch hợp đồng kỳ hạn tương lai như xăng dầu hay vàng bạc