Văn Hóa Tinh Thần Của Người Mường Di Cư ở Bình Dương


Hiện nay, Bình Dương là tỉnh có 24 tộc người thiểu số sinh sống, trong đó có người Mường – một tộc người vốn có địa bàn cư trú truyền thống ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trong quá trình sinh sống ở Bình Dương, theo thời gian, người Mường … Continue reading Văn Hóa Tinh Thần Của Người Mường Di Cư ở Bình Dương