Người lao động phải “đa năng” ? Học thêm nghề dự phòng.


Người lao động phải “đa năng” ? Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới việc làm, thu nhập của rất nhiều người, và cũng đang dẫn tới những thay đổi trong lựa chọn công việc. Các nhân viên kỹ thuật, kỹ sư phần mềm làm việc tại Công ty FPT ở Khu công nghệ … Continue reading Người lao động phải “đa năng” ? Học thêm nghề dự phòng.