Thiên lệch nhận thức muộn (Hindsight Bias) là gì?


Thiên lệch nhận thức muộn (Hindsight Bias) là gì?
— Read on trangtamly.blog/2019/06/27/thien-lech-nhan-thuc-muon-hindsight-bias-la-gi/