Sự lý thú nhìn từ… đồng tiền Việt Nam


đồng tiền Việt Nam Sau khi hoàn thành sứ mệnh đánh tan 12 sứ quân, thống nhất Tổ quốc, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế – thường gọi Đinh Tiên Hoàng, đặt niên hiệu Thái Bình, quốc hiệu Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà sử học Lê Văn Hưu … Continue reading Sự lý thú nhìn từ… đồng tiền Việt Nam