Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak) – Tuyệt kĩ Điểm Huyệt


Ứng dụng tự vệ và điểm huyệt theo Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak)| Melbourne Ri Chu Kung Fu