75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến- P4 Final Tools


  62. SELinux   Thay thế cho Windows   Nó không phải là hệ điều hành đầy đủ, nhưng các dự án của SELinux đã bổ sung các khả năng kiểm soát truy cập tới nhân Linux. Các tính năng đó được kết hợp vào nhiều phát tán Linux, bao gồm nhiều phát tán phổ … Continue reading 75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến- P4 Final Tools