Dạy học trong Công nghiệp 4.0: “Bọn trẻ có khỏe không?”


Một hệ thống giáo dục không chuẩn bị cho công dân được hạnh phúc và khỏe mạnh trong thế giới họ sẽ sống là một hệ thống vô giá trị. Bia sách “Khi một người Maasai ở châu Phi gặp một người khác, cho dù là chiến binh mạnh mẽ và hung dữ nhất hay … Continue reading Dạy học trong Công nghiệp 4.0: “Bọn trẻ có khỏe không?”

Câu chuyện chung về nguồn nhân lực cho tương lai


Thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng cần thiết cho tương lai: Chuyện của Susan, Cường và Thành  Việt Nam đang kêu gọi rất nhiều về cuộc CMCN 4.0, đồng thời cũng đối diện những thống kê rất đáng ngại về năng suất lao động. Đào tạo nhân sự cho cuộc cách mạng này, nhất … Continue reading Câu chuyện chung về nguồn nhân lực cho tương lai