CÂU CHUYỆN HACKING: HACK VÀO WINDOWS SERVER 2008 THÔNG QUA ORACLE DB 11GR2


TÓM TẮT Bài report môn FRS401 thể hiện quá trình Hacking vào hệ thống Windows Server chứa Oracle DB 11g R2 thông qua Web Admin quản lý Oracle (Enterprise Manager). Tận dụng lỗi này, Hacker viết Python script để up shell cho IIS và phát hiện XAMPP trong Server. Hacker up tiếp shell cho PHP […]

CÂU CHUYỆN HACKING: HACK VÀO WINDOWS SERVER 2008 THÔNG QUA ORACLE DB 11GR2 — Duck’s Tech Zone

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s