Phụ Nữ Thông Minh Không Ở Góc Văn Phòng
Phụ Nữ Thông Minh Không Ở Góc Văn Phòng

Nice girls don’t get the corner office, Lois P. Frankel

Phụ Nữ Thông Minh Không Ở Góc Văn Phòng — Tóm tắt sách