Bản Năng Marathon – Born to run (Christopher McDougall)


Bản Năng Marathon
Bản Năng Marathon

Điều thế giới chưa từng biết về những bước chạy phi thường

Bản Năng Marathon — Tóm tắt sách

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s