Cập nhật tình hình dịch bệnh Corona thế giới và Việt Nam


https://youtu.be/kQFbDtfYQQs https://youtu.be/t5PGaXpNRxg https://youtu.be/NYjyjhrsAnI https://youtu.be/qb4L276o6Dk https://youtu.be/YgTkB1kB1p4

Người thứ 17 nhiễm virus Corona tại Việt Nam


https://youtu.be/UYRdXYnnPgc https://youtu.be/QN0Wv7S4EHM https://youtu.be/PTIrBWfIF4I