Mạo từ: chú ý giống (đực/cái) và số (ít/nhiều)


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Mạo từ Mạo từ

Khái quát

1) Trong tiếng Tây Ban Nha, mạo từ chia làm 2 loại: xác định (definidos)không xác định (indefinidos).

Tuy nhiên mạo từ xác định cũng giống như mạo từ không xác định, nó phải phụ thuộc vào giống và số của danh từ mà nó bổ nghĩa.

Indefinidos (không xác định)Definidos ( xác định)
Masculino(giống đực)Femenino(giống cái)Masculino(giống đực)Femenino(giống cái)
Singular (số ít)Un amigoUna amigaEl gatoLa gata
Plural (số nhiều)Unos amigosUnas amigasLos gatosLas gatas

2) Khi đi sau giới từ a de, mạo từ xác định el sẽ kết hợp với chúng, tạo thành 1 từ duy nhất.

a + el = al

de + el = del

Por ejemplo (ví dụ):

– Voy al (a el) supermercado contigo. (Tôi sẽ đi siêu thị với bạn).

– Cuando volví, sólo…

View original post 274 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s