Làm sao biết danh từ đực hay cái trong tiếng Tây Ban Nha?


Dạy tiếng Tây Ban Nha


masculino y femenino

Khác với tiếng Anh, danh từ trong tiếng Tây Ban Nha gồm giống đực và giống cái (không có giống trung).

A. Trường hợp thông thường.

Việc xác định giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha thì vô cùng đơn giản, hầu hết các danh từ kết thúc bằng nguyên âm –a thì là giống cái (femenino) và kết thúc nguyên âm -o thì là giống đực (masculino)

Ví dụ (ejemplo):

  • Danh từ giống cái (femenino): la casa (cái nhà), la cara (mặt), la ventana (cửa sổ).
  • Danh từ giống đực (masculino): el pelo (tóc), el dinero (tiền), el vaso (lọ hoa).

B. Trường hợp đặc biệt.

  1. Có một số danh từ, chúng kết thúc bằng nguyên âm –a nhưng lại là giống đực hoặc kết thúc bẳng nguyên âm –o nhưng lại là giống cái.

Đối với các trường hợp này…

View original post 454 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s