Đại từ: có sự kính trọng trong giao tiếp


Dạy tiếng Tây Ban Nha

1

Trong khi người Việt mình sử dụng rất nhiều ngôi (thể hiện sự kính trọng với người khác): con, tôi, chú, thím, bạn, anh ấy, bà ấy, chúng nó, bọn họ… thì người TBN lại đơn giản hơn.

Đại từ tiếng TBN chia làm 6 ngôi, trong đó có 3 ngôi số ít và 3 ngôi số nhiều. Cụ thể như sau:

NHÓM NGÔI SỐ ÍT

  1. Ngôi 1 số ít: YO (tôi) : chỉ bản thân mình
  1. Ngôi 2 số ít: TÚ (bạn): chỉ người đối diện tham gia đối thoại với mình, và có sự thân mật (informal)
  2. Ngôi 3 số ít:
  • ÉL (anh ấy): chỉ người được nhắc đến trong cuộc đối thoại
  • ELLA (cô ấy): chỉ người được nhắc đến trong cuộc đối thoại
  • USTED (bạn): chỉ người đối diện tham gia đối thoại với mình, và có sự kính trọng (formal)

NHÓM NGÔI SỐ NHIỀU

  1. Ngôi…

View original post 276 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s