Chỉ từ : este, ese, aquel…..esto, eso, aquello


Dạy tiếng Tây Ban Nha


images

A. Khái quát.

Chỉ từ trong tiếng Tây Ban Nha có thể là giống đực, giống cái hoặc giống trung

Untitled

Cũng như tính từ, giống của chỉ từ trong tiếng Tây Ban Nha sẽ phụ thuộc vào danh từ mà nó bổ nghĩa.

B. Cách sử dụng chỉ từ trong tiếng Tây Ban Nha.

Untitled

Ví dụ (por ejemplo):

Untitled

C. Một số trường hợp cụ thể.

1) Người mẹ dẫn con đi mua quà sinh nhật và nói:

¿Qué regalo quieres? (con muốn món quà nào)

¿ esta pelota?, ¿ese cochecito?, ¿ aquella muñeca? (trái banh hay chiếc xe hay búp bê)

Dùng esta pelota nghĩa là vì vị trí của trái banh và người mẹ là sát bên nhau hoặc người mẹ đang cầm trên tay trái banh đó.

Dùng ese cochecito nghĩa là vì vị trí của chiếc xe cách người mẹ một khoảng cách nhất định (…

View original post 92 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s