“Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân”


Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s