*Tài liệu tham khảo chính : – Tài liệu 1: Human Sexuality_Chinh 1 -Tài liệu 2: Sexuality Now_ Embracing Divers – Janell L. Carroll_Chinh 2 *Tài liệu tham khảo phụ : Handbook of Sexuality and Gender Disorders Appropriate therapeutic responses to sexual orientation Identity, Gender and Identity – 150 years after Freud […]

Môn TLH Giới Tính — Tâm lý học VB2K04