Những nghiên cứu cho thấy giới tính của một người có rất ít hoặc không có liên quan gì đến tính cách, nhận thức và khả năng lãnh đạo cả. Sự thật về sự “khác biệt” giới tính: Sự khác biệt về giới tính giữa sao Hỏa và sao Kim có vẻ như chỉ là […]

Đàn ông và Phụ nữ: Không có sự khác biệt gì cả — Tâm hồn đẹp Việt Nam