Đi đâu, đến đâu và về đâu, ai rồi cũng cần có đôi có cặp … nương tựa lẫn nhau.

Nếu không có thì tìm một người bạn vai u thịt bắp hiền lành thế này làm bạn vậy.