Nương tựa


Đi đâu, đến đâu và về đâu, ai rồi cũng cần có đôi có cặp … nương tựa lẫn nhau.

Nếu không có thì tìm một người bạn vai u thịt bắp hiền lành thế này làm bạn vậy.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s