Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak) – Tuyệt kĩ Điểm Huyệt


Ứng dụng tự vệ và điểm huyệt theo Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

Jeet Kune Do Pressure Point Knock Out ( Kyusho Jitsu- Dim Mak)| Melbourne Ri Chu Kung Fu

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s