Hành trình của rác thải nhựa


Theo dấu chân những đồ nhựa từ khi sản xuất đến lúc kết thúc vòng đời trên biển, đất liền và trong bụng con người.

Theo TEDEd – http://khoahocphattrien.vn

https://www.ted.com

https://nguoidentubinhduong.blogspot.com/p/hanh-trinh-cua-rac-thai-nhua.html