Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có nhiệm vụ gì?

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1616 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT).

Theo đó, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ ATTT trực thuộc Cục ATTT được đổi tên thành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục ATTT, có tên giao dịch quốc tế là National Cyber Security Center – NCSC và trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định 1616, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có các nhiệm vụ thực hiện giám sát ATTT trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám sát ATTT mạng trên toàn quốc, bảo đảm liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giám sát tập trung của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia với giám sát của Trung tâm VNCERT, giám sát của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) và giám sát của chủ quản các hệ thống thông tin; triển khai giám sát cho các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ATTT mạng và hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đô thị thông minh.

Định kỳ Trung tâm sẽ thực hiện kiểm tra, rà quét, đánh giá mức độ ATTT đối với toàn bộ hạ tầng mạng Internet Việt Nam nhằm xác định các điểm yếu, lỗ hổng, nguy cơ mất ATTT; theo dõi, rà quét phát hiện mã độc trên không gian mạng Việt Nam; tổ chức phát động, chỉ đạo các chiến dịch bóc gỡ mã độc trên diện rộng với sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và ATTT; Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia còn là đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện các các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng nguyên tắc, hệ thống, mạng lưới chia sẻ và phân tích các mối nguy hại về ATTT; là đầu mối tiếp nhận, chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế và giữa các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình ATTT trong nước và quốc tế…

P.V

http://xahoithongtin.com.vn/vien-thong-cntt/201810/trung-tam-giam-sat-an-toan-khong-gian-mang-quoc-gia-co-nhiem-vu-gi-616196/