60 phút mở: Xin việc thời AEC: 1 chọi 600 triệu (AEC: Phần tiếp theo)


60 phút mở: Xin việc thời AEC: 1 chọi 600 triệu

60 phút mở: Xin việc thời AEC: Những khó khăn trong tìm kiếm việc làm khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế ASEAN

http://vtv.vn/video/60-phut-mo-xin-viec-thoi-aec-1-choi-600-trieu-97505.htm

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s