security-cyber

1. Chống spam: ASSP, MailScanner, SpamAssassin, SpamBayes, P3Scan, ScrolloutF1.

2. Chống virus: ClamAV, ClamTK, ClamWin Free Antivirus.

3. Sao lưu: Amanda, Areca Backup, Bacula, Clonezilla, FOG, Partimage.

4. Trình duyệt: Chromium, Firefox, Tor.

5. Bổ sung cho trình duyệt: Web of Trust (WOT), PasswordMaker.

6. Xóa dữ liệu: BleachBit, Eraser, Wipe, Darik’s Boot and Nuke.

7. Chống mất dữ liệu: OpenDLP, MyDLP.

8. Mã hóa: AxCrypt, Gnu Privacy Guard, GPGTools, gpg4win, PeaZip, Crypt, NeoCrypt, LUKS/ cryptsetup, FreeOTFE,TrueCrypt.

9. Hệ điều hành: BackTrack Linux, EnGarde Secure Linux, Liberté Linux, LPS, NetSecl, SELinux, Tails, Whonix.

10. Điều tra pháp lý: The Sleuth Kit/ Autopsy Browser.

11. Gateway / Thiết bị quản lý các mối đe dọa thống nhất: Untangle Lite, ClearOS, Endian Firewall Community, Sophos UTM Home Edition.

12. Dò tìm thâm nhập trái phép: Open Source Tripwire, AFICK.

13. Tường lửa mạng: IPCop, Devil-Linux, IPFire, Turtle Firewall, Shorewall, Vuurmuur, m0n0wall, pfSense, Vyatta.

14. Giám sát mạng: Wireshark, Tcpdump/ libpcap, WinDump/WinPcap.

15. Phá mật khẩu: Ophcrack, John the Ripper, PDFCrack.

16. Quản lý mật khẩu: KeePass Password Safe, KeePassX, Password Safe, WinSCP, FileZilla.

17. Xác thực người sử dụng: WiKID.

18. Lọc web: DansGuardian.

19. Trình khóa phần mềm gián điệp: Nixory.

Blogger: Lê Trung Nghĩa
Tham khảo thêm :