2 thoughts on “Sự khéo léo của người thợ đất Bình Dương

    • Gốm sứ của mỗi nơi đều có nét đẹp và sự độc đáo riêng bạn à , gốm lái thiêu bình dương cũng có tiếng tâm khu vực nam bộ xưa nay .

      Like

I’d love to hear any tips you’re willing to share in the comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.