Cuongtdc's Blog

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : Communist Party of Vietnam
Bộ Chính Trị Trung ương Đảng : Political Bureau of the Party Central Committee
Văn phòng Trung ương Đảng : Office of the Party Central Committee
Ban đối ngoại Trung ương Đảng :Commission for Foreign Relations of the Party Central Committee
Chi Bộ : Party cell
Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM :Ho Chi Minh Communist Youth Union
Đội Nhi đồng HCM :Ho Chi Minh Children’s Organization
Đội Thiếu Niên Tiền phong HCM:Ho Chi Minh Pioneers’ Organization
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN :Vietnam Women ‘s Union
Hội Liên Hiệp Thanh niên VN:Vietnam Youth Federation
Hội Kiến Trúc VN :Vietnam Architects’ Association
Hội Nhạc sĩ VN:Vietnam Musicians’ Association
Hội Nhà báo VN: Vietnam Journalists’ Association
Tổng Công đoàn VN : Vietnam Federation of Trade Unions
Quốc hội VN: National Assembly
đại biểu Quốc hội VN:

View original post 297 more words