75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến- P4 Final Tools


 

62. SELinux

 

Thay thế cho Windows

 

Nó không phải là hệ điều hành đầy đủ, nhưng các dự án của SELinux đã bổ sung các khả năng kiểm soát truy cập tới nhân Linux. Các tính năng đó được kết hợp vào nhiều phát tán Linux, bao gồm nhiều phát tán phổ biến nhất, như Red Hat và Fedora.

 

Replaces Windows

 

It’s not a full operating system, but the SELinux projects has added access control capabilities to the Linux kernel. These features are incorporated into many other Linux distributions, including many of the most popular, like Red Hat and Fedora.

 

63. Tails

 

Thay thế cho Windows

 

Phát tán Linux khác tập trung vào tính riêng tư, Tails là viết tắt của “Hệ thống Sống của Người cải trang Amnesic” (Amnesic Incognito Live System). Giống như Whonix, nó là đòn bẩy cho Tor và Debian, và nó sử dụng các công cụ mã hóa đề bảo vệ các tệp và giao tiếp của bạn. Nó chạy từ một đĩa Live DVD hoặc đầu USB sao cho bạn có thể tự bảo vệ bất kể hệ điều hành nào bạn đang dùng.

 

Replaces Windows

 

Another privacy-focused Linux distribution, Tails is short for “The Amnesic Incognito Live System.” Like Whonix, it leverages Tor and Debian, and it uses encryption tools to protect your files and communications. It runs from a live DVD or USB drive so that you can protect yourself no matter what system you’re on.

 

64. Whonix

 

Thay thế cho Windows

 

Dựa trên Virtual Box, Debian GNU/Linux và Tor, Whonix được thiết kế để thành một hệ điều hành nặc danh đầy đủ mà đưa ra được an ninh khác thường và sự bảo vệ tính riêng tư. Nó nói sẽ là cho các rò rỉ về IP và DNS là không thể.

 

Replaces Windows

 

Based on Virtual Box, Debian GNU/Linux and Tor, Whonix is designed to be a fully anonymous operating system that offers exceptional security and privacy protection. It claims to make IP and DNS leaks impossible.

 

Password Crackers

 

Phá mật khẩu

 

65. Ophcrack

 

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

Mỗi quản trị mạng cần một người phá mật khẩu trong kho vũ khí của anh hoặc chị ta cho những lần khi các mật khẩu không thể phục hồi được theo bất kỳ cách gì. Được phát triển bởi những người đã sáng tạo ra các bảng cầu vồng, Ophcrack có thể sử dụng phương pháp đó hoặc sức mạnh thô thiển để tìm kiếm các mật khẩu không được biết.

 

Hệ điều hành: Windows, Linux.

 

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

Every network admin needs a password cracker in his or her arsenal for those times when passwords aren’t recoverable any other way. Developed by the people who invented rainbow tables, Ophcrack can use that method or brute force to find unknown passwords. Operating System: Windows, Linux.

 

66. John the Ripper

 

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

John the Ripper là một trình phá mật khẩu dựa vào các danh sách các mật khẩu phổ biến trong các ngôn ngữ khác nhau. Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng chính thức, nó cũng có trong một phiên bản cộng đồng được nâng cao, nó hỗ trợ nhiều kỹ thuật mật mã và băm hơn, hoặc một phiên bản chuyên nghiệp, nó được tùy biến cho hàng loạt các hệ điều hành và dễ dàng hơn để cài đặt và sử dụng.

 

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

 

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

John the Ripper is a fast password cracker that relies lists of common passwords in various languages. In addition to the official community version, it also comes in a community-enhanced version, which supports many more ciphers and hashing techniques, or a pro version, which is customized for various OSes and is easier to install and use. Operating System: Windows, Linux, OS X.

 

67. PDFCrack

 

Thay thế cho Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

Như bạn có thể đoán từ cái tên, trình phá khóa này đặc biệt tập trung vào việc truy xuất các mật khẩu và nội dung từ các tệp PDF. Nó chạy từ dòng lệnh và sử dụng cả sức mạnh thô thiển và các kỹ thuật phá dựa vào danh sách.

 

Hệ điều hành: Linux, Unix.

 

Replaces Access Data Password Recovery Toolkit, Passware

 

As you might guess from the name, this cracker specifically focuses on retrieving passwords and content from PDF files. It runs from the command line and uses both brute force and list-based cracking techniques. Operating System: Linux, Unix.

 

Password Management

 

Quản lý mật khẩu

 

68. KeePass Password Safe

 

Thay thế cho Kaspersky Password Manager, RoboForm

 

Việc sử dụng mật khẩu y hệt liên tục và liên tục là đáng lo lắng. Thay vào đó, hãy cố thử KeePass. Nó tạo ra các mật khẩu mạnh cho bạn và lưu trữ tất cả các mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa, nên tất cả điều bạn phải nhớ là một mật khẩu chủ.

 

Hệ điều hành: Windows.

 

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

 

Using the same password over and over is asking for trouble. Instead, try KeePass. It generates strong passwords for you and stores all your passwords in an encrypted database, so all you have to remember is one master password. Operating System: Windows.

 

69. KeePassX

 

Thay thế cho Kaspersky Password Manager, RoboForm

 

Ban đầu được phát triển như một rẽ nhánh Linux của KeePass, sự an toàn mật khẩu này rất giống với KeePass. Nó bây giờ hỗ trợ OS X và một số phiên bản Windows, cũng như Linux.

 

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

 

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

 

Originally developed as a Linux fork of KeePass, this password safe is very similar to the KeePass. It now supports OS X and some versions of Windows, as well as Linux. Operating System: Windows, Linux, OS X.

 

70. Password Safe

 

Ứng dụng này nói hơn 1 triệu bản tải về và cài đặt rất nhanh. Giống như KeePass, nó nhớ các mật khẩu của bạn cho bạn và giữ chúng an ninh trong cơ sở dữ liệu được mã hóa.

 

Hệ điều hành: Windows.

 

Replaces Kaspersky Password Manager, RoboForm

 

This app boasts over a million downloads and very fast installation. Like KeePass, it remembers your passwords for you and keeps them secure in an encrypted database. Operating System: Windows.

 

Secure File Transfer

 

Truyền tệp an ninh

 

71. WinSCP

 

Thay thế cho CuteFTP, FTP Commander

 

Tiện ích được giải thưởng này hỗ trợ các giao thức SFTP, FTPS và SCPcho truyền tệp an ninh, cũng như FTP thông thường khi an ninh không được đòi hỏi. Nó bao gồm 2 dạng giao diện đồ họa khác nhau, hoặc nó có thể chạy từ dòng lệnh.

 

Hệ điều hành: Windows.

 

Replaces CuteFTP, FTP Commander

 

This award-winning utility supports SFTP, FTPS and SCP protocols for secure file transfer, as well as regular FTP when security isn’t required. It includes two different styles of graphic interface, or it can run from the command line. Operating System: Windows.

 

72. FileZilla

 

Thay thế cho CuteFTP, FTP Commander

 

Giống như WinSCP, FileZilla hỗ trợ tất cả các giao thức truyền tệp tiêu chuẩn. Bổ sung thêm vào phiên bản máy trạm nhiều nền tảng, nó cũng đi với một phiên bản máy chủ chỉ cho Windows.

 

Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

 

Replaces CuteFTP, FTP Commander

 

Like WinSCP, FileZilla supports all the standard file transfer protocols. In addition to the multi-platform client version, it also comes in a Windows-only server version. Operating System: Windows, Linux, OS X.

 

Spyware Blocker

 

Trình khóa phần mềm gián điệp

 

73. Nixory

 

Thay thế cho SpyBot Search and Destroy, AdAware

 

Bất kể bạn sử dụng Firefox, Chrome hay Internet Explorer, Nixory xóa các cookies theo dõi độc hại từ trình duyệt của bạn. Lưu ý là bạn sẽ cần phải sử dụng nó cùng với những phần mềm an ninh khác vì nó chỉ xóa theo dõi các cookies và không khóa các virus hoặc các dạng phần mềm độc hại khác.

 

Hệ điều hành: Không phụ thuộc vào hệ điều hành.

 

Replaces SpyBot Search and Destroy, AdAware

 

Whether you use Firefox, Chrome or Internet Explorer, Nixory erases malicious tracking cookies from your browser. Note that you’ll need to use it alongside other security software because it only erases tracking cookies and doesn’t block viruses or other types of malware. Operating System: OS Independent.

 

User Authentication

 

Xác thực người sử dụng

 

74. WiKID

 

Thay thế cho Entrust IdentityGuard, Vasco Digipass, RSA’s SecurID

 

WiKID đưa ra các giải pháp xác thực 2 yếu tố dựa vào phần mềm, đơn giản cho các doanh nghiệp. Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng tự do, nó cũng có một phiên bản chuyên nghiệp phải trả tiền mà bao gồm một số mã sở hữu độc quyền.

 

Hệ điều hành: Không phụ thuộc hệ điều hành.

 

Replaces Entrust IdentityGuard, Vasco Digipass, RSA’s SecurID

 

WiKID offers simple, software-based two-factor authentication solutions for enterprises. In addition to the free community version, it also comes in a paid enterprise version that includes some proprietary code. Operating System: OS Independent.

 

Web Filtering

 

Lọc Web

 

75. DansGuardian

 

Thay thế cho McAfee Family Protection NetNanny

 

Công cụ lọc nội dung mạng này sử dụng khớp cụm từ, lọc PICS và lọc URL để giúp khóa các nội dung chướng tai gai mắt. Gần đây, một người duy trì mới đã nắm lấy dự án này, nên một lần nữa có được các bản vá và cập nhật.

 

Hệ điều hành: Linux, OS X.

 

Replaces McAfee Family Protection NetNanny

 

This network content filtering tool uses phrase matching, PICS filtering and URL filtering to help block objectionable content. Recently, a new maintainer took over this project, so it is once again getting patches and updates. Operating System: Linux, OS X.

 

 

 

Tham khao :

 

 

http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/75-ung-dung-nguon-mo-e-thay-cac-phan.html

 

http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/75-ung-dung-nguon-mo-e-thay-cac-phan_2.html

 

http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/75-ung-dung-nguon-mo-e-thay-cac-phan_3.html

 

http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/75-ung-dung-nguon-mo-e-thay-cac-phan_4.html

 

 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

 

letrungnghia.foss@gmail.com

 

 

 

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s