Ebook Tiền Giấy và Tiền Xu của Việt Nam qua các thời kỳ


Ebook tổng hợp thông tin và hình ảnh của các loại tiền cổ từ thời các vị vua đến nay.

Ebook được thực hiện bởi bạn

Tên : Nguyễn Khoa Duy
Email: bachhaiduong007@gmail.com
Ebook được chia sẻ cho các bạn đang sưu tầm,đồng thời cũng giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử tiền tệ của Việt Nam.
Đây là một Ebook hay .Link download ebook .

http://www.mediafire.com/file/jzmexuajfzs6xi8/Tien%20Giay%20Viet%20Nam.chm
http://www.mediafire.com/file/p55nq85ap1cxyuc/Tien%20Xu%20Viet%20Nam.chm

One thought on “Ebook Tiền Giấy và Tiền Xu của Việt Nam qua các thời kỳ

  1. Pingback: Mike

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s