Ebook Tiền Giấy và Tiền Xu của Việt Nam qua các thời kỳ


Ebook tổng hợp thông tin và hình ảnh của các loại tiền cổ từ thời các vị vua đến nay.

Ebook được thực hiện bởi bạn

Tên : Nguyễn Khoa Duy
Email: bachhaiduong007@gmail.com
Ebook được chia sẻ cho các bạn đang sưu tầm,đồng thời cũng giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử tiền tệ của Việt Nam.
Đây là một Ebook hay .Link download ebook .

http://www.mediafire.com/file/jzmexuajfzs6xi8/Tien%20Giay%20Viet%20Nam.chm
http://www.mediafire.com/file/p55nq85ap1cxyuc/Tien%20Xu%20Viet%20Nam.chm

One thought on “Ebook Tiền Giấy và Tiền Xu của Việt Nam qua các thời kỳ

  1. Pingback: Mike

I’d love to hear any tips you’re willing to share in the comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.